ØDIS VANDVÆRK Amba

 

Afholder ORDINÆR og EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

mandag den 17. juni 2019 kl. 19.00 i Ødishallens cafeteria

(ekstraordninær generalforsamling kl. 20.30 samme dag!)

 

  

Dagsorden (ordinær):

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning over det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:  

Inge Thomsen (kasserer) og Søren Beider Poulsen 

- alle genopstiller

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er John Bording 

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl Petersen 

9. Behandling af indkomne forslag (for at de kan behandles kræves, at de afgives til formanden senest 1. juni 2019): 

Forslag 1: 

Ændring af vedtægter for Ødis Vandværk Amba § 11 om regnskabsår fra den 1. april til den 31. marts ændres til den 1. januar til den 31. december.

10. Eventuelt.

 

 Dagsorden (ekstraordinær): 

Eneste punkt på dagorden er: 

Ændring af vedtægter for Ødis Vandværk Amba § 11 om regnskabsår fra den 1. april til den 31. marts ændres til den 1. januar til den 31. december.