Bemærk at generalforsamlingen udskydes.

Ny dato annonceres her på hjemmesiden og i lokalbladet.

 

 ØDIS VANDVÆRK Amba 

 

Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

mandag den 20. april 2020 kl. 19.00 i Ødishallens cafeteria.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning over det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: 

    Anders Krogsgaard (formand), Kristian Frandsen (vandværkspasser) og Niels Christensen 

    - alle genopstiller   

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er John Bording 

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl Petersen 

9. Behandling af indkomne forslag (for at de kan behandles kræves, at de afgives til formanden senest 1. april 2020): 

10. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk