Ordinær og ekstraordinær generalforsamling, juni 2019

Mandag den 17. juni 2019 kl. 19.00 i Ødishallens cafeteria

ORDINÆR:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning over det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (kasserer)

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse (kasserer)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:

     Inge M. Thomsen (kasserer) og Søren Beider Poulsen – begge modtager genvalg

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er: John Bording

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl Petersen

8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 1. juni 2016)

 Forslag 1: Ændring af vedtægter for Ødis Vandværk Amba § 11 om regnskabsår fra den 1. april til den 31. marts ændres til regnskabsår fra den 1. januar til den 31. december.

9. Eventuelt

 

1. John Bording blev valgt som dirigent. Efterfølgende blev det konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (annonceret i både Sogneavisen og på vandværkets hjemmeside).

2. På baggrund af den afholdte generalforsamling i juni 2018 har den nye bestyrelse konstitueret sig. Der afholdes stadig 3 bestyrelsesmøder om året foruden den årlige generalforsamling. Af hændelser/begivenheder i det forløbne år kan nævnes: 

Drift af vandværk: 

 • August 2018: Serviceeftersyn, vandværk (Vand Schmidt)

 • September 2018: Ny kompressor til trykfiltre (uden olie)

 • September 2018: Monteret pollenfilter i råvandsstationer og pollenfilter i rentvandsdækselAdministrativt:

Administrativt: 

 • December 2018: Nyt takstblad 2019 efter bekendtgørelse om ”fastsættelse af takster for vand” – godkendt af Kolding Kommune

 • Aflæsning af målere og diverse indberetninger

 • LER forespørgsler: 10 stk. i 2018, 5 stk. i 2019 (1. halvår)

 • Mødeaktivitet angående nødforsyning og evt. overtagelse af Drenderup Vandværk (med Kolding Kommune og Vonsild Vandværk)

 • Bestille supplerende prøvetagning hos AgroLab for undersøgelse af mulighed for pesticidrester i drikkevandet (ikke fundet noget!)

 • Lækage konstateret flg. steder: Ødis Byvej 4 og Byvænget 4 (på egen matrikel – iht. regulativ har ejer har selv bragt forholdet i orden) 

3. Revisor har godkendt regnskabet og ikke fundet anledning til bemærkninger. Generelt kan oplyses, at der er overskud. Regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Budget for nyt regnskabsår 2019/20 er med udgangspunkt i fortsat salg af vand til Drenderup Vandværk for hele budgetåret. Der er endnu ikke afklaring om Drenderup Vandværks fremtid. Fast afgift og vandafgift er uændret ifht. 2018, idet budgettet udviser balance. Der er ikke planlagt større investeringer i 2019, men disse må påregnes i nær fremtid. Af investeringsplanen fremgår bl.a. udgifter til etablering af nødforsyning, toilet/bad/kontor på vandværksgrunden, lægning af ledninger for at dække de ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet (se endvidere pkt. 9). Budget for 2019/20 godkendt på generalforsamlingen.

5. Inge M. Thomsen (kasserer) og Søren Beider Poulsen - begge modtager genvalg til bestyrelse.

6. John Bording modtager genvalg som suppleant.

7. K. Kyhl Petersen vælges til revisor.

8. Formanden har modtaget forslag om ændring af regnskabsår som angivet i dagsorden. Iht. vandværkets vedtægter § 8 kan forslag til vedtægtsændringer besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, hvorfor en sådan afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

9. Kasserer oplyser, at flg. investering må forventes i fremtiden: 

 • Kontrol og mulig udskiftning af vandmålere, etape 1 (2022) og etape 2 (2023)

 • Tinglysning af ledninger ført over private matrikler

 • Ny hovedtavle i vandværksbygningen forberedt til nødstrøm

 • Ledningsarbejder for tilslutning af ejendomme uden for bygrænsen

 • Etablering af toilet, bade og kontorforhold på vandværksgrunden – det må forventes, at dette bliver et krav på længere sigt

 • Overtagelse af Drenderup Vandværk: Både formand og kasserer arbejder på sagen og undersøger muligheder – herunder sikring af nødforsyning 

  John Bording 

  Dirigent

EKSTRAORDINÆR:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af vedtægter for Ødis Vandværk Amba. Vedtægternes § 11 om regnskabsår fra den 1. april til 31. marts ændres til regnskabsår fra den 1. januar til den 31. december.

 

1. John Bording blev valgt til dirigent. Efterfølgende blev det konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (annonceret på vandværkets hjemmeside og i Lokalavisen for Ødis Sogn)..

2. Bestyrelsen for Ødis Vandværk anbefaler at vedtægternes §11 om regnskabsår fra den 1. april til den 31. marts ændres til regnskabsår fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsens anbefaling vedtaget ved almindeligt flertal på den ekstraordinære generalforsamling. Ændring af vedtægter er gældende fra den 1. januar 2020 

John Bording

 

Dirigent