Ordinær generalforsamling, juni 2021

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.30 i Ødishallens cafeteria

 

Beslutningsreferat

 

Dagsorden:

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning over det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (kasserer)

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse (kasserer)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:

Inge M. Thomsen (kasserer) samt Søren Beider Poulsen – begge modtager genvalg

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er: John Bording

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl Petersen

8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 15. juni 2021)

9. Eventuelt

 

 1. Jens Søgaard blev valgt som dirigent. Efterfølgende blev det konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (annonceret i både Sogneavisen og på vandværkets hjemmeside). Dato flyttet pga. Corona situationen.
 2. På baggrund af den afholdte generalforsamling i september 2020 har den nye bestyrelse konstitueret sig. Der afholdes stadig 3 bestyrelsesmøder om året foruden den årlige generalforsamling. Af hændelser/begivenheder i det forløbne år kan nævnes:

Drift af vandværk:

 • August 2020: Fjerne jord ved indkørsel til Drenderup Vandværk – udlægning af stabilgrus (vejen køres om vinteren op i mudder) (udført af Leth Entreprise)
 • September 2020, Vand Schmidt udfører serviceeftersyn af begge vandværker (i 2019 blev rentvandstanken under Ødis Vandværk inspiceret, hvor det kunne konstateres, at beholderen mange steder har revner i betonen – herunder specielt i/ved støbeskel)
 • Fra nov/dec 2019 til marts 2020: Renovering af Drenderup Vandværk med udgangspunkt i sammenlægning pr. 1. januar 2020.

Administrativt:

 • 1. januar Drenderup og Ødis Vandværker sammenlægges og udgør nu ét selskab med 2 driftsenheder under navnet Ødis Vandværk Amba (når 2 enheder nævnes er det fordi enhederne har hvert sit vandindvindingsopland og dermed skal indberettes særskilt til Kolding Kommune)
 • December 2020: Nyt takstblad 2021 efter bekendtgørelse om ”fastsættelse af takster for vand” – godkendt af Kolding Kommune
 • 31.12.20-01.01.21 Aflæsning af målere og diverse indberetninger
 • LER forespørgsler: ca. 25 stk. i 2020 + det løse
 • Drenderup Vandværk afslutter større renovering som består af: Renovering af rentvandstanken, ombygning af filteranlæg, udskiftning af filtermateriale, udskiftning af råvandspumper og udpumpningspumper, videoinspektion af borerør m.v. samt prøvetagning og idriftssætning
 • Ødis Vandværks styretavle har i flere år været håbløst forældet og trængt til udskiftning, da det efterhånden har været vanskeligt at skaffe reservedel til tavlen. In2tek A/S afgav i sommeren forslag og tilbud til en ny styretavle i Ødis incl. opkobling af alarmer fra Drenderup. Aftale om udskiftning blev indgået sidst på året 2020, men er først gennemført foråret 2021 – herom ved næste generalforsamling.
 • Tilslutning af 4 nye forbrugere: Søbjergvej 10 og 15 (udlægning af ca. 950 meter ledning), Smedevej 6 samt Vamdrupvej 34
 • Udpumpet vandmængder 2020/antal forbrugere: Drenderup 8.400 m3/92, Ødis 26.823 m3/223
 1. Revisor har godkendt regnskabet og ikke fundet anledning til bemærkninger. Generelt kan oplyses, at der er overskud. Regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
 2. Budgettet for 2021 indeholder ekstraordinært bidrag fra Drenderups forbrugere for udligning af andelsværdien som følge af sammenlægningen. Ekstraordinært bidrag udgør 174.000 kr. i 2021 - herefter er andelsværdien udlignet. Der kan forventes tilsvarende overskud på driften – de følgende år må forventes, at driften går i 0 – medmindre der tilføres ekstra midler.

Takstbladet for 2021 er godkendt af Kolding Kommune. Fast afgift forbliver uændret, hvorimod vandafgiften stiger lidt som følge af generelt stigende priser.

Af kommende større investeringer kan nævnes:

Udskiftning af styretavle og renovering af rentvandstanken under Ødis Vandværk (begge arbejder er nu udført), lægning af nye ledninger for at dække de ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet Ødis Vandværk, udskiftning af målere, etablering af toilet/bad/omklædning samt mødelokale ved Ødis Vandværk.

På baggrund af ovenstående investeringer anbefaler bestyrelsen, at der opkræves renoveringsbidrag på 400 kr/kvartal + moms - som udgangspunkt i 4 år begyndende fra 1. januar 2022, hvilket vil fremgå af det kommende takstblad for 2022. Budget for 2021 blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Inge M. Thomsen (kasserer) samt Søren Beider Poulsen – begge modtog genvalg.
 2. John Bording modtog genvalg som suppleant
 3. K. Kyhl Petersen blev valgt som revisor
 4. Formanden har ikke modtaget nogen forslag!
 5. Pga. reparation på ledningsnettet foråret 2021 har en del forbrugere oplevet meget grumset vand. Det grumsede vand skyldes bl.a. belægninger af mangan i forsyningsrørene. Belægningen løsriver sig og føres videre ud til forbrugerne, når vandet har været af rørerne. Det blev aftalt, at Kristian Frandsen og Eigil Laursen ser på mulighed for gennemskylning af rør langs Steppingvej, da der menes at være etableret mulighed for dette.

 

Jens Søgaard

Dirigent