Ordinær generalforsamling, september 2020

Mandag den 07. september 2020 kl. 19.00 i Ødishallens cafeteria

 

Beslutningsreferat

 

Dagsorden:

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning over det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (kasserer)

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse (kasserer)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:

Anders Krogsgaard (formand), Kristian Frandsen (vandværkspasser) og Niels Christensen – alle modtager genvalg

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er: John Bording

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl Petersen

8. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 1. april 2020)

9. Eventuelt

 

 

1. John Bording blev valgt som dirigent. Efterfølgende blev det konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (annonceret i både Sogneavisen og på vandværkets hjemmeside) – herunder også ændret dato pga. Corona situationen.

2. På baggrund af den afholdte generalforsamling i juni 2019 har den nye bestyrelse konstitueret sig. Der afholdes stadig 3 bestyrelsesmøder om året foruden den årlige generalforsamling. Af hændelser/begivenheder i det forløbne år kan nævnes:

 

Drift af vandværk:

 • August 2019: Omlægning af fliser og græssåning (Leth Entreprise)
 • August 2019: Serviceeftersyn af vandværk (Vand Schmidt)
 • August 2019: Tømme bundfældningstank (Lille Slambert)
 • Oktober 2019: Købe ny havetraktor (til græsklipning)
 • November/december 2019: Renovering af Drenderup Vandværk med udgangspunkt i sammenlægning pr. 1. januar 2020.
 • Diverse udfald på vandværket da styretavle er forældet og bør skiftes

 

Administrativt:

 • Sommeren 2019: Kolding Kommune udstykker Søvænget (12 grunde) – ledningsejermøde, tilbud på ledningsarbejde, opdatering af digitalt kort.
 • December 2019: Nyt takstblad 2020 efter bekendtgørelse om ”fastsættelse af takster for vand” – godkendt af Kolding Kommune
 • Aflæsning af målere og diverse indberetninger
 • LER forespørgsler: 16 stk. i 2019, 11 stk. i 2020 + det løse
 • Mødeaktivitet angående sammenlægning med Drenderup Vandværk – herunder overdragelse og gennemgang af arkivmateriale, opdatering af digitalt kort, opdatering af målerregistreringer osv.
 • Diverse henvendelser om tilslutning til vandværket
 • Ødis og Drenderup Vandværker sammenlægges pr. 1. januar 2020

3. Revisor har godkendt regnskabet og ikke fundet anledning til bemærkninger. Generelt kan oplyses, at der er overskud. Regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Som besluttet på sidste års generalforsamling følger regnskabsåret nu kalenderåret. Det nye budget er derfor hele kalenderåret 2021. Budgettet indeholder ekstraordinært bidrag fra Drenderups forbrugere for udligning af andelsværdien som følge af sammenlægningen.

Fast afgift forbliver uændret, hvorimod vandafgiften stiger lidt som følge af stigende priser i samfundet. Af større investeringer i 2021 kan nævnes renovering af rentvandstanken under Ødis Vandværk. Af den fremtidige investeringsplan fremgår bl.a. toilet/bad/kontor på vandværksgrunden, lægning af ledninger for at dække de ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet. Kontrol af målere skal udføres 2022/23/28. Budget for 2021 blev godkendt på generalforsamlingen.

5. Anders Krogsgaard (formand), Kristian Frandsen (vandværkspasser) og Niels Christensen – alle modtager genvalg.

6. John Bording modtog genvalg som suppleant

7. K. Kyhl Petersen blev valgt som revisor

8. Formanden har ikke modtaget nogen forslag!

9. Formanden oplyser, at el- og automatiktavle er bestilt til udskiftning på Ødis Vandværk efteråret 2020 pga. flere driftsstop og forældet installation. Drenderup Vandværk er renoveret 2019. Ødis Vandværk forsynes med PLC-styring (Programmable Logic Controller). PLC er en programmerbar enhed, der er udviklet specielt til processtyring (pumper, relæer osv.). Både Ødis og Drenderup Vandværker kobles sammen og kan styres via. en web opkobling, dvs. vandværkerne kan styres/overvåges via. en PC’er – enten på vandværket eller som fjernopkobling. Begge vandværker forsynes med indbrudsalarm både på bygninger, boringer og rentvandstanke således, at alt er overvåget hele døgnet.

 

John Bording

Dirigent